Klementova 4  ★  ★  ★  ★

 24h Servis
 Wi-fi
 Pračka
 Povle­če­ní a ručníky
 Plně vyba­ve­ná kuchyň
P Parkoviště
 Neku­řác­ké pokoje
 Rodin­né pokoje
 Výtah
 Domá­cí maz­líč­ci vítáni
 Balkon
 Bez­ba­ri­é­ro­vý přístup 

 
Dal­ší služby:

Pře­pra­va z letiště

CITYWEST Apart­ments dis­po­nu­je 9 samo­stat­ný­mi Apartmá­ny v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti met­ra B Sto­důl­ky a pro­jek­tu CITYWEST/ Západ­ní město.

Apartmá­ny se nachá­zí v uza­vře­ném 7. pat­ře nově posta­ve­né­ho byto­vé­ho domu s kom­plet­ním ser­vi­sem včet­ně úkli­du a mož­nos­tí par­ko­vá­ní. Cel­kem je mož­né vyu­žít 3 typy poko­jů, z nichž kaž­dý dis­po­nu­je vlast­ním balkonem.

Stra­te­gic­ké umís­tě­ní umož­ňu­je snad­nou dostup­nost do cen­t­ra Pra­hy nebo na Letiš­tě Vác­la­va Havla.

Vhod­né pro 2–4 oso­by. Lož­ni­ce, obý­va­cí pokoj s roz­klá­da­cím gau­čem, kou­pel­na s prač­kou, plně vyba­ve­ná kuchy­ně a sate­lit­ní tele­vi­ze. Více…
rezer­vo­vat
Apartmán je vhod­ný pro 1–2 oso­by a dis­po­nu­je lož­ni­cí s plně vyba­ve­nou kuchy­ní, kou­pel­nou s prač­kou a sate­lit­ní tele­vi­zí. Více…
rezer­vo­vat
Vhod­né pro 4–5 osob. Dis­po­nu­jí­cí tře­mi lož­ni­ce­mi, plně vyba­ve­nou kuchy­ní, kou­pel­nou s prač­kou, oby­va­cím poko­jem, sate­lit­ní tele­vi­zí a tera­sou. Více…
rezer­vo­vat

INTERESTING PLACES TO VISIT